مشخصات اجزاء یک قالب تزریقی(طرح معمول در اروپا)
البته نباید فراموش کرد که ممکن است اصطلاحات دیگری در نقاط دیگر دنیااستفاده شود.
کتابچه ISTA (انجمن بین المللی ابزارهای ویژه) در ارتباط با اصطلاحات اجزاء قالبهای تزریق موجود است.

اجزای قالب های تزریق پلاستیک
mold_assembly